Scroll to top

category: Writing

Naturkatastrofer i Nepal

Nepals topografi gör landet extremt utsatt för naturkatastrofer. Globalt rankas landet som fjärde, 11:e och 30:de när det gäller sårbarhet för klimatförändringar, jordbävningar respektive översvämningar (UNDP 2021). 80 % av befolkning bor på landet, många i avlägsna byar. Två tredjedelar av dem är direkt eller indirekt involverade i jordbruk. Naturkatastrofer och förändringar i klimatet som påverkar jordbruket negativt leder till ökad fattigdom och misär för redan utsatta grupper.

En av de mest destruktiva naturkatastroferna i Nepal återkommer årligen - monsunen. De hög- och mellanalpina områdena är extremt utsatta för jordskred som en följd av den ökande nederbörden, men också för seismiskt inducerade jordskred (Himalaya bland de mest seismiskt aktiva regionerna i världen). När marken rämnar drar den med sig vägar, broar, byggnader och hela byar.

Regioner på högre höjd, som Nepal, är också extra känsliga för den globala uppvärmningen. Smältningen av glaciärer har redan nu ökat och skapat tusentals sjöar som i många fall hålls på plats av instabila ändmoräner. När den här typen av naturliga dammar brister (Glacial lake outburst flood - GLOF) riskeras katastrofala samhälleliga och geomorfologiska följdeffekter nedströms. Det vidare området Hindu Kush Himalaya är också källan till tio av Asiens största floder som förser 1,3 miljarder människor med dricksvatten, bevattning, energi etc. Om världens länder tillsammans lyckas begränsa den globala uppvärmningen till år 2100 (enligt Parisavtalet) med 1,5°C beräknas ändå en tredjedel av glaciärerna i området försvinna (ICIMOD) och vattenförsörjningen strypas.

FNs Globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Att förbättra människor och byars skydd mot naturkatastrofer är avgörande i Nepal. Utan stöd till de fattigaste kommer ojämlikheterna att öka i takt med klimatkrisen.

Bild: En av 19 glaciärsjöar i Gokyo-systemet i östra Nepal. De får sitt viktiga sötvatten från Ngozumpa-glaciären som riskerar att försvinna i och med den negativa klimatutvecklingen i regionen.

Task

Bring awareness to the problems facing Nepal

  • Skills

    Copy

  • Client

    Dana Nepal